Bão gần bờ (Cơn bão số 4)

    Gốc

    ND - Dự báo, bão số 4 sẽ ảnh hưởng trực tiếp vùng biển phía bắc Vịnh Bắc Bộ.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=128275&sub=127&top=39