Bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT

Theo Công văn số 459 về tăng cường quản lý, kiểm soát chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vừa ban hành, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế quan tâm, chủ động bảo đảm tốt nhất quyền lợi khám, chữa bệnh cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội thành phố có vai trò chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và cơ quan liên quan tăng cường tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra tập trung vào các cơ sở gia tăng chi phí lớn, có dấu hiệu vi phạm. Đối với các cơ sở vi phạm quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, cơ quan chức năng sẽ xem xét cho ngừng hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

UBND thành phố yêu cầu ngành Bảo hiểm xã hội thường xuyên rà soát, phân tích dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đưa thông tin cảnh báo tới các cơ sở khám, chữa bệnh có chi phí tăng cao so với mức chi phí bình quân của cơ sở cùng tuyến, cùng hạng, cùng chuyên khoa...

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bao-dam-quyen-loi-kham-chua-benh-cho-nguoi-co-the-bhyt-222185.htm