Báo chí góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Bảo hiểm xã hội Việt Nam mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên sẽ tiếp tục quan tâm, lan tỏa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bằng các tác phẩm sáng tạo, thiết thực nhằm nâng cao nhận thực về ý thức trách nhiệm, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chung tay góp phần cùng ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.

Nguồn Công Luận: https://tv.congluan.vn/bao-chi-gop-phan-nang-cao-y-thuc-trach-nhiem-trong-thuc-hien-chinh-sach-bhxh-bhyt-post299490.html