Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2009

    Báo Đầu Tư Chứng Khoán
    Gốc

    Theo tài liệu số 6670/BC-BKH ngày 01 tháng 9 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tài liệu phục vụ họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 01 tháng 9 năm 2009).

    BaocaoCPso6670BC-BKH.pdf

    Nguồn ĐTCK: http://tinnhanhchungkhoan.vn/RC/N/CEFJGD/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-8-va-8-thang-dau-nam-2009.html