Báo cáo của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết của QH tại kỳ họp thứ 8

Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế-xã hội đã được Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII, ngày 17-11-2014.

Toàn văn báo cáo được báo điện tử Chính phủ đăng tải tại địa chỉ:

http://baodientu.chinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Bao-cao-thuc-hien-Nghi-quyet-cua-Quoc-hoi-ve-chat-van-tra-loi-chat-van/213564.vgp