Bão cản trở DBSK

Kế hoạch thống lĩnh thị trường châu Á rộng lớn của DBSK đã bị cơn bão Krosa cản trở.