Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Sáng 15-7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của cơ quan và Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm, các hoạt động của cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã được triển khai đồng bộ, cơ bản đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ, với nhiều điểm mới, nổi bật như: Tổ chức thành công 16 đoàn công tác kiểm tra, đánh giá, khảo sát việc tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo ở địa phương năm 2022; Tập trung triển khai xây dựng 20 đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên tất cả lĩnh vực công tác tuyên giáo; tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện quan trọng được dư luận, đánh giá cao; công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ được quan tâm đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực; chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí-xuất bản, thông tin đối ngoại, nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trước những sự kiện chính trị, vấn đề quan trọng của đất nước. Tích cực triển khai chương trình phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, các đơn vị liên quan trong các lĩnh vực công tác tuyên giáo...

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị: Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương khẩn trương hoàn thiện Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 16 của Bộ Chính trị khóa XI về chiến lược phát triển Thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020 và xây dựng dự thảo Chiến lược thông tin đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn 2045 để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cùng một số đề án, báo cáo chuyên đề, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định đảm bảo chất lượng, tiến độ; chủ động dự báo tình hình thế giới, khu vực, trong nước để xây dựng các đề án, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ điểm nghẽn thuộc lĩnh vực tuyên giáo. Tăng cường hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn; tiếp tục tổ chức tốt các đoàn làm việc của lãnh đạo Ban kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo ở địa phương năm 2022.

Tin, ảnh: VIỆT HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/ban-tuyen-giao-trung-uong-to-chuc-so-ket-cong-tac-6-thang-dau-nam-trien-khai-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-2022-699939