Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Ban Tuyên giáo Trung ương có thêm lãnh đạo mới tại các vụ: Khoa học và Công nghệ, Báo chí - Xuất bản, Tạp...