Ban Tổ chức Trung ương triển khai các văn bản về công tác cán bộ

Ngày 22/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị 'Về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử' và Thông báo 20-QĐ/TW, ngày 8/9/2022 'Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật'.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Văn phòng Tỉnh ủy An Giang

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Hồng Yếu chủ trì tại điểm cầu tỉnh An Giang.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị cấp ủy Đảng, Ban Tổ chức các cấp nhanh chóng cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm Quy định 80-QĐ/TW, Thông báo 20-QĐ/TW và các văn bản về các công tác cán bộ của Đảng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác cán bộ để đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới; nghiêm khắc khắc phục tình trạng bổ nhiệm sau khi bị kỷ luật; khắc phục tình trạng lạm quyền; không bố trí cán bộ có dư luận, có vấn đề phản ánh, có vi phạm… làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

Quy định 80-QĐ/TW gồm 6 chương và 34 điều quy định về: Phân cấp quản lý cán bộ; bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử; điều động và biệt phái cán bộ và điều khoản thi hành. Qua đó, nhằm tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng; bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ…

Thông báo 20-QĐ/TW hướng dẫn việc bố trí công tác đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, thực hiện phương châm “có vào, có ra, có lên, có xuống” trong công tác cán bộ, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện…

THU THẢO

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ban-to-chuc-trung-uong-trien-khai-cac-van-ban-ve-cong-tac-can-bo-a343401.html