Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 29/11/2023 - Bộ Giao thông Vận tải ban hành kế hoạch kiểm tra an toàn giao thông dịp cao điểm cuối năm

Bản tin Truyền thông Chính sách hôm nay có các tin đáng chú ý sau đây: - Bộ Giao thông Vận tải ban hành kế hoạch kiểm tra an toàn giao thông dịp cao điểm cuối năm; - Các phương thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung theo Nghị định số 72 của Chính phủ; - Người dân có cần phải đổi căn cước công dân sang thẻ căn cước sau ngày 1/7/2024 hay không?

Nguồn: TVPL

Nguồn TV Pháp Luật: https://tvphapluat.vn/video/ban-tin-truyen-thong-chinh-sach-ngay-29112023-bo-giao-thong-van-tai-ban-hanh-ke-hoach-kiem-tra-an-toan-giao-thong-dip-cao-diem-cuoi-nam-72537/