Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 28/02/2024 - Chính phủ ban hành kế hoạch hành động thực hiện cam kết phòng, chống rửa tiền

Bản tin Truyền thông Chính sách hôm nay có các tin đáng chú ý sau đây: - Chính phủ ban hành kế hoạch hành động thực hiện cam kết phòng, chống rửa tiền; - Sửa đổi, bổ sung quy định quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước; - Đề xuất 5 nội dung điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế.

Nguồn: TVPL

Nguồn TV Pháp Luật: https://tvphapluat.vn/video/ban-tin-truyen-thong-chinh-sach-ngay-28022024-chinh-phu-ban-hanh-ke-hoach-hanh-dong-thuc-hien-cam-ket-phong-chong-rua-tien-74206/