Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa: Ban hành Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2030

Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa vừa ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thị xã Ninh Hòa giai đoạn 2023 - 2030.

Theo kế hoạch, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở thị xã Ninh Hòa trước mắt tập trung thực hiện ở 2 xã: Ninh Phước và Ninh Vân trong giai đoạn 2023 - 2025 theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định; đánh giá toàn diện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, đảm bảo sự tiếp nối ở giai đoạn 2026 - 2030.

Một góc thị xã Ninh Hòa - Ảnh: Mã Phương

Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Rà soát các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030, kể cả các đơn vị hành chính cấp xã khuyến khích; sắp xếp phù hợp với thực tiễn địa phương và với quy hoạch tỉnh, quy hoạch Khu Kinh tế Vân Phong, quy hoạch thị xã, quy hoạch nông thôn mới gắn với định hướng phát triển tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2030. Trong đó, thị xã Ninh Hòa là đô thị công nghiệp, làm cơ sở cho việc xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thị xã. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để tạo sự đồng thuận, ủng hộ, thống nhất cao, hưởng ứng tích cực quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã...

THÁI THỊNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202310/ban-thuong-vu-thi-uy-ninh-hoa-ban-hanh-ke-hoach-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-giai-doan-2023-2030-53b2d3b/