Ban Quản lý dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật TP Việt Trì mời thầu

Ban Quản lý dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật TP Việt Trì mời thầu các gói thầu xây lắp từ số 1- 6 thuộc Dự án đường Vũ Thê Lang.

Ban QLDA xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật TP Việt Trì mời thầu các gói thầu xây lắp từ số 1- 6 thuộc Dự án đường Vũ Thê Lang. Nguồn vốn từ vốn sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, nguồn vốn ngân sách TP Việt Trì và nguồn vốn do UBND thành phố vay. Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước. Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ ngày 1/8 đến 16/8/2009. Địa điểm tại Ban QLDA xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, số 1166 Đại lộ Hùng Vương, TP.Việt Trì, Phú Thọ.