Ban Kinh tế Trung ương: Năm 2022, hoàn thành khối lượng công việc lớn với chất lượng cao

  Ngày 30/12, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, các Phó Trưởng Ban: Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Đức Hiển chủ trì Hội nghị.

  Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh chỉ đạo tại Hội nghị.

  Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh chỉ đạo tại Hội nghị.

  Năm 2022: Trình ban hành 03 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, 06 Nghị quyết của Bộ Chính trị ban hành, 01 Chỉ thị của Ban Bí thư

  Theo báo cáo, năm 2022, bám sát tình hình thực tiễn và được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; hoạch định các chủ trương, giải pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội, Ban Kinh tế Trung ương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch công tác năm 2022.

  Cụ thể, Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành 03 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành nghị quyết. Trong đó, Đề án thứ nhất "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại", trình Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII thông qua và ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao".

  Đề án thứ hai, "Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn" trình Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII thông qua và ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

  Đề án thứ ba, “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trình Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII thông qua và ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  Các đồng chí lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị.

  Các đồng chí lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị.

  Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành trình Bộ Chính trị ban hành 6 Nghị quyết mới, trong đó có Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 4 nghị quyết Vùng: Trung du và miền núi Bắc Bộ; Đồng bằng sông Cửu Long; Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; Đồng bằng sông Hồng.

  Hiện Ban Kinh tế Trung ương cũng đang tiếp tục hoàn thiện 03 đề án trình Bộ Chính trị trong thời gian tới.

  Bên cạnh tập trung thực hiện các đề án, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ động tổ chức nghiên cứu các vấn đề, báo cáo liên quan đến kinh tế - xã hội phục vụ công tác tham mưu, đề xuất; Chuẩn bị và phục vụ tốt chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Ban Kinh tế Trung ương về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng...

  Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Ban và Đảng ủy cơ quan trong việc tổ chức triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cũng như trong việc xây dựng kế hoạch công tác, tổ chức triển khai xây dựng các đề án trình BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

  Ban chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung các nghị quyết về kinh tế ban hành năm 2022 trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó giúp các cấp ủy Đảng và các tầng lớp nhân dân nhanh chóng tiếp cận, hiểu rõ hơn các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế, góp phần tạo sự đồng thuận và thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết.

  Ban đã chủ trì phối hợp với một số cơ quan liên quan tổ chức thành công 04 sự kiện tầm quốc gia và quốc tế và rất nhiều hội thảo, tọa đàm trong khuôn khổ kế hoạch xây dựng các đề án...

  Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân.

  Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân.

  Cùng với đó, Ban Kinh tế Trung ương cũng đã triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế. Công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục được quan tâm triển khai. Kỷ cương, kỷ luật công vụ được triển khai nghiêm túc. Công tác Đảng, được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác đoàn thể được chú trọng chăm lo, qua đó góp phần củng cố khối đoàn kết, giữ vững tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động.

  Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban đã tham luận, đóng góp vào Báo cáo tổng kết, đồng thời chia sẻ các kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023...

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh bày tỏ vui mừng với những kết quả đạt được của Ban trong năm 2022.

  Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: Năm 2022, Ban Kinh tế Trung ương đã tập trung thực hiện và hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn. Công tác triển khai thực hiện các Đề án được tổ chức khoa học, bài bản, cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn, huy động được trí tuệ tập thể, sự tham gia có trách nhiệm, tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học và một số cơ sở nghiên cứu, qua đó hoàn thành đúng thời hạn và bảo đảm chất lượng các đề án.

  Căn cứ các đề án do Ban Kinh tế Trung ương trình, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành 03 Nghị quyết; Bộ Chính trị ban hành 06 Nghị quyết; Ban Bí thư ban hành 01 Chỉ thị.

  “Đây là các văn kiện hết sức quan trọng để triển khai thực hiện những chủ trương, đường lối về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Các đề án do Ban Kinh tế Trung ương trình đều được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao và nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng, tích cực triển khai thực hiện trong xã hội” – Trưởng ban Trần Tuấn Anh chia sẻ.

  Trưởng ban đồng thời ghi nhận sự nỗ lực, thực hiện toàn diện các mặt công tác của Ban trong năm 2022. Bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, các nội dung công tác xây dựng Đảng cũng được triển khai nghiêm túc, toàn diện. Công tác chính trị tư tưởng được quan tâm thực hiện…

  Lãnh đạo Ban trao danh hiệu, bằng khen cho các tập thể, cá nhân của Ban đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022...

  Lãnh đạo Ban trao danh hiệu, bằng khen cho các tập thể, cá nhân của Ban đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022...

  Tập trung hoàn thành các đề án để trình Bộ Chính trị ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm 2023

  Triển khai nhiệm vụ năm 2023, Trưởng ban Kinh tế trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: Đây là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra, tạo nền tảng cho việc thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030). Đây cũng là năm được dự báo bên cạnh thời cơ, thuận lợi sẽ có nhiều khó khăn và thách thức đan xen.

  Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Trưởng ban yêu cầu cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của Ban cần phải tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa, chủ động sáng tạo hơn nữa để cùng cả hệ thống chính trị cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra; tăng cường công tác tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế trong bối cảnh mới.

  Trưởng ban đề nghị toàn thể Ban tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm. Thứ nhất, yêu cầu các Ban Chỉ đạo cần tiếp tục rà soát, rút ra những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện tổng kết các Nghị quyết, xây dựng các đề án để áp dụng triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới.

  Thứ hai, xác định việc ban hành Nghị quyết đã khó, nhưng đưa Nghị quyết vào cuộc sống còn khó hơn nên trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết của BCH Trung ương, của Bộ Chính trị về kinh tế đã ban hành trong năm 2022, làm cơ sở để triển khai các nhiệm vụ công tác của Ban. Trong đó, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai Nghị quyết của các tổ chức Đảng, các cơ quan, Bộ, ngành, các địa phương, doanh nghiệp, từ đó mới nâng cao được hiệu quả những chủ trương, chính sách của Đảng.

  Thứ ba, tập trung hoàn thành các đề án để trình Bộ Chính trị trong tháng đầu, quý đầu của năm 2023, gồm Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030"; Đề án “Xây dựng quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp Nhà nước phù hợp với thể chế chính trị, cơ chế thị trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”; Đề án “Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

  Thứ tư, từng cán bộ, công chức ở các đơn vị chuyên môn thuộc Ban cần phải tăng cường nắm bắt thông tin, kịp thời phát hiện những vấn đề mới, những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế để giúp Lãnh đạo Ban trong công tác tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

  Thứ năm, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu công tác của Ban trong tình hình mới.

  Thứ sáu, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục huy động, sử dụng có hiệu quả đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên và nghiên cứu, xem xét thực hiện chế độ cán bộ biệt phái để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Ban trong điều kiện nguồn nhân lực có hạn.

  Thứ bảy, tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác chính trị, tư tưởng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

  Đẩy mạnh các hoạt động đoàn thể bằng những hình thức phù hợp, tạo không khí phấn khởi, đầm ấm, củng cố khối đoàn kết trong nội bộ, qua đó góp phần giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

  Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh bày tỏ sự tin tưởng: “Với sự quyết tâm, thống nhất của tập thể Lãnh đạo Ban, sự đồng lòng, nhất trí, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong Ban, chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác của năm 2023”.

  Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Trần Tuấn Anh đã trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong thời gian qua. Lãnh đạo Ban cũng đã trao các danh hiệu, bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022...

  Minh Hằng

  Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/ban-kinh-te-trung-uong-nam-2022-hoan-thanh-khoi-luong-cong-viec-lon-voi-chat-luong-cao-346803.html