Ban hành tài liệu những điều cần biết về tuyển sinh quân sự

Ban Tuyển sinh quân sự (TSQS) Bộ Quốc phòng vừa ban hành tài liệu 'Những điều cần biết về tuyển sinh vào đào tạo đại học, cao đẳng hệ quân sự trong quân đội năm 2020' để giúp các đơn vị, địa phương, nhà trường trong toàn quân làm tài liệu tuyên truyền, hướng nghiệp quân sự; giúp cho quân nhân và thanh niên có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào các trường quân đội.

Đặc biệt là địa bàn các quân khu phía Nam, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, người dân tộc thiểu số, có thông tin về ngành, nghề đào tạo, thủ tục, tiêu chuẩn tuyển sinh… vào các trường trong quân đội, để lựa chọn, hướng nghiệp cho mình. Đồng thời, tài liệu này cũng giúp các trường quân đội có điều kiện chọn người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, sức khỏe, trình độ văn hóa để đào tạo thành cán bộ chỉ huy, chính trị, chuyên môn kỹ thuật quân sự có trình độ cao, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Tài liệu được kết cấu thành hai phần. Phần 1 tập trung đi sâu giới thiệu những quyền lợi và nghĩa vụ của học vên trong các trường quân đội; những vấn đề cụ thể về tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự và một số hướng dẫn đối với cán bộ tuyển sinh cấp cơ sở. Phần 2 tập trung giới thiệu về các học viện, trường đại học, trường trong quân đội…

DUY ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/ban-hanh-tai-lieu-nhung-dieu-can-biet-ve-tuyen-sinh-quan-su-612233