Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 08/2016

strong> - Trong 10 ngày giữa tháng 08/2016, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 146.029.859 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Tôi chỉ mong chết đi cho vợ con đỡ khổ!

Chồng bỏ đi, người phụ nữ gồng mình nuôi con ung thư hạch

Bố chỉ còn vài trăm ngàn con cần phẫu thuật

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 08/2016 - Ảnh 1

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 08/2016 - Ảnh 2

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 08/2016 - Ảnh 3

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 08/2016 - Ảnh 4

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 08/2016 - Ảnh 5

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 08/2016 - Ảnh 6

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 08/2016 - Ảnh 7

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 08/2016 - Ảnh 8

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 08/2016 - Ảnh 9

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 08/2016 - Ảnh 10

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 08/2016 - Ảnh 11

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 08/2016 - Ảnh 12

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 08/2016 - Ảnh 13

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 08/2016 - Ảnh 14

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 08/2016 - Ảnh 15

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 08/2016 - Ảnh 16

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 08/2016 - Ảnh 17

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 08/2016 - Ảnh 18

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 08/2016 - Ảnh 19

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 08/2016 - Ảnh 20

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 08/2016 - Ảnh 21

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 08/2016 - Ảnh 22

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 08/2016 - Ảnh 23

Danh sách bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 08/2016 - Ảnh 24

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 08/2016 - Ảnh 25

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 08/2016 - Ảnh 26

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 08/2016 - Ảnh 27

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 08/2016 - Ảnh 28

Danh sách bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

Ban Bạn đọc