Đảm bảo công khai, minh bạch trong thực hiện quy chế dân chủ trực tiếp

Ðẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Người dân phải được 'thụ hưởng' trong thực hiện dân chủ cơ sở

Người dân phải được 'thụ hưởng' trong thực hiện dân chủ cơ sở

Tiếp tục khẳng định vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân

Tiếp tục khẳng định vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân

Công khai, minh bạch trong thực hiện cơ chế dân chủ trực tiếp

Công khai, minh bạch trong thực hiện cơ chế dân chủ trực tiếp

Người dân phải được 'thụ hưởng' trong thực hiện dân chủ cơ sở

Người dân phải được 'thụ hưởng' trong thực hiện dân chủ cơ sở

Kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Cấp ủy Đảng, người đứng đầu phải làm gương thực hành dân chủ

Cấp ủy Đảng, người đứng đầu phải làm gương thực hành dân chủ

Thực hiện tốt dân chủ tạo động lực để người dân đóng góp cho xã hội

Thực hiện tốt dân chủ tạo động lực để người dân đóng góp cho xã hội

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc tại Lai Châu

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc tại Lai Châu

Cấp ủy Đảng, người đứng đầu phải làm gương thực hành dân chủ

Ban Dân vận Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu

Ban Dân vận Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu

Lai Châu tiếp tục cụ thể hóa, hoàn thiện quy chế dân chủ

Lai Châu tiếp tục cụ thể hóa, hoàn thiện quy chế dân chủ

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc tại Sóc Trăng

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc tại Sóc Trăng

ĐOÀN CÔNG TÁC BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG LÀM VIỆC TỈNH SÓC TRĂNG

ĐOÀN CÔNG TÁC BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG LÀM VIỆC TỈNH SÓC TRĂNG

Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng

Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng

Trưởng Ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai: Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phải có giám sát

Trưởng Ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai: Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phải có giám sát

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phải được cụ thể hóa, có giải pháp rõ ràng, thiết thực

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phải được cụ thể hóa, có giải pháp rõ ràng, thiết thực

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc tại tỉnh Sóc Trăng

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc tại tỉnh Sóc Trăng

Trưởng ban Dân vận Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng

Trưởng ban Dân vận Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng

Sóc Trăng cần tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

Sóc Trăng cần tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

Chỉ số hài lòng của người dân Sóc Trăng được xếp thứ 10 cả nước

Chỉ số hài lòng của người dân Sóc Trăng được xếp thứ 10 cả nước

Đồng chí Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Sóc Trăng

Đồng chí Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Sóc Trăng

Ban Dân vận Trung ương làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau

Ban Dân vận Trung ương làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau

Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương làm việc tại Cà Mau

Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương làm việc tại Cà Mau

Phát huy dân chủ góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở Cà Mau

Phát huy dân chủ góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở Cà Mau

Đồng chí Trương Thị Mai: Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ bảo đảm thực chất và hiệu quả

Đồng chí Trương Thị Mai: Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ bảo đảm thực chất và hiệu quả

Mũi Cà Mau có ý nghĩa thiêng liêng với Tổ quốc