Ban cố vấn COP28 đề xuất đánh thuế hoạt động gây ô nhiễm

Tăng đánh thuế đối với các hoạt động gây ô nhiễm và cắt giảm trợ cấp nhiên liệu hóa thạch có thể tạo ra hàng nghìn tỷ đô la Mỹ để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Đây là khuyến nghị trong báo cáo vừa công bố của Ban Cố vấn Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) sắp diễn ra ở Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/ban-co-van-cop28-de-xuat-danh-thue-hoat-dong-gay-o-nhiem-102931.htm