Bán báo, nước mía để giúp người nghèo

    Gốc

    “Biết gia đình nào có khó khăn, bất hạnh, nơi nào còn nỗi đau, chúng mình đều đến chia sẻ” - Nguyễn Xuân Hải, thành viên của nhóm Khát Vọng, cho biết. Hằng ngày, 100 thành viên của nhóm thay nhau bán báo, bán nước mía để làm từ thiện

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/203122.asp