Bản án từ “thói cả nể”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sinh viên mặc dù thường xuyên rơi vào tình trạng túng thiếu nhưng cũng là những người hay cả nể nhất.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=119950