Bài học về yếu tố bất ngờ

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Trang sử vàng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968 là minh chứng sinh động về nghệ thuật quân sự của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vô cùng cam go của dân tộc; là bước phát triển cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam “tiến công chiến lược một cách bất ngờ”,

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/158103