Bài 3: Cổ phần hóa công ty trách nhiệm hữu hạn

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Trong những năm trước, phần lớn các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam đều được tổ chức dưới hình thức công ty TNHH và không ít công ty TNHH lại chỉ có hai đến ba thành viên là người trong một gia đình, dòng tộc. Điều đó cũng mang tính quy luật khi quy mô còn nhỏ, phạm vi hoạt động còn hẹp và công tác quản lý còn tập trung cao độ.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19837