Bài 2:HTX ở Việt Nam - Trong bối cảnh toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Hiện nay, cả nước có 39 liên hiệp HTX, 17.559 HTX trong đó có 8.535 HTX nông nghiệp, 651 HTX thương mại dịch vụ, 2.234 HTX công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, 668 HTX xây dựng, 470 HTX thủy sản, 1.107 HTX giao thông vận tải, 942 HTX tín dụng, 2.678 HTX dịch vụ điện năng, 76 HTX môi trường, 43 HTX chợ và 75 các loại hình HTX khác,

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19822