Bài 1: Ưu tiên nguồn lực đưa Công an chính quy về cơ sở

Thực hiện Đề án của Bộ Công an về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng: 'Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở', Công an tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành tổ chức Công an xã, thị trấn chính quy. Hiện có 989 đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng, phó và công an viên Công an xã, đạt 7 đồng chí/xã. Phấn đấu đến hết năm 2024 sẽ bố trí tối thiểu 8 đồng chí mỗi xã.

Ngay sau khi Bộ Công an ban hành Đề án Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, với quyết tâm chính trị cao, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Tiền Giang đã chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã (gọi tắt là Đề án).

VƯỢT QUA KHÓ KHĂN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Thời điểm bắt đầu triển khai Đề án, Công an tỉnh Tiền Giang gặp không ít khó khăn do nguồn cán bộ để lựa chọn bố trí chức danh Công an xã bị hạn chế, nhất là cán bộ đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm chức danh Trưởng, Phó Trưởng Công an xã.

Triển khai Quyết định Công an chính quy về cơ sở.

Tại thời điểm này, số cán bộ trẻ đủ tiêu chuẩn chủ yếu đang thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo từng chuyên đề, lĩnh vực chuyên sâu.

Chính vì vậy, kinh nghiệm, khả năng trong việc bao quát, đánh giá, dự báo tình hình, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự (ANTT) tại địa bàn cơ sở còn hạn chế…

Tuy nhiên, với quyết tâm cao, Công an tỉnh Tiền Giang đề ra nhiều phương án để thực hiện hiệu quả Đề án. Trước tiên là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng để mỗi cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ, hiểu đúng về chủ trương của Đảng và Nhà nước về tầm quan trọng của việc điều động, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã; phát động phong trào xung phong, tình nguyện. Công an tỉnh khẩn trương rà soát tất cả cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị cấp tỉnh và Công an địa phương đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Từ đó, căn cứ vào tình hình thực tế để bố trí cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã cho phù hợp.

Năm 2019, bắt đầu bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Đến nay, Công an tỉnh Tiền Giang đã bố trí 989 đồng chí về công tác tại 150 Công an xã, thị trấn, đạt 7 đồng chí/xã.

NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐỂ PHÁT HUY THỰC TẾ

Để đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Công an tỉnh Tiền Giang đã chủ động cử đi đào tạo và mở 10 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã; nội dung, chương trình theo quy định của Bộ Công an.

Đến nay, 100% cán bộ Công an xã, thị trấn có trình độ nghiệp vụ từ trung cấp trở lên; trên 93% đồng chí đã được tập huấn, bồi dưỡng theo chương trình của Bộ Công an và gần 60% có trình độ Trung cấp Lý luận chính trị trở lên.

Kiểm tra Cảnh sát khu vực nâng cao các mặt công tác Công an ở cơ sở.

Thực hiện Quy định 192 ngày 18-5-2019 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong Công an nhân dân và Nghị quyết 12 ngày 25-7-2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đến nay, 100% Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã thành lập Chi bộ Công an; trên 97% Trưởng Công an xã, thị trấn tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn.

Ngoài ra, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã tổ chức đối thoại với lực lượng Công an cấp xã nhằm quán triệt tinh thần, trách nhiệm và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình công tác tại cơ sở, kịp thời định hướng xử lý tình huống về ANTT, nâng cao hiệu quả công tác, chiến đấu.

ĐẦU TƯ NGUỒN LỰC CHO CÔNG AN XÃ

Cùng với việc hướng tới mục tiêu xây dựng Công an xã, thị trấn toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, Công an tỉnh Tiền Giang đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư về cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện cho Công an xã, thị trấn; chủ động bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật phục vụ các mặt công tác, chiến đấu thường xuyên và đột xuất.

Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với các đơn vị, địa phương quan tâm, tạo điều kiện cải tạo, sửa chữa doanh trại và bố trí trụ sở, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho lực lượng Công an xã. Theo đó, Công an tỉnh đã phân bổ 20 xe ô tô, 92 xe ô tô bán tải, 417 xe mô tô, 81 ca nô do Bộ Công an cấp cho Công an xã, thị trấn phục vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT…

Đến nay, có 11/11 địa phương đã triển khai và duy trì khai thác hệ thống Văn phòng điện tử đến Công an cấp xã để thực hiện việc gửi, nhận văn bản kịp thời, hiệu quả.

Công an tỉnh Tiền Giang cùng các đơn vị của tỉnh gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng Đề án Xây dựng trụ sở làm việc của Công an xã; đến nay, có 14 trụ sở Công an xã, thị trấn đã xây dựng hoàn chỉnh, đưa vào sử dụng.

Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu Nghị quyết 12 đề ra là đến hết năm 2025, 100% Công an xã, thị trấn được đầu tư, xây dựng trụ sở làm việc, Công an tỉnh Tiền Giang đã tham mưu và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Đầu tư xây dựng 130 trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2023 - 2025 với kinh phí hơn 600 tỷ đồng.

ĐẶNG THANH

(Còn tiếp)

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/phap-luat-an-ninh-trat-tu/202404/xay-dung-phao-dai-phong-chong-toi-pham-o-co-so-bai-1-uu-tien-nguon-luc-dua-cong-an-chinh-quy-ve-co-so-1008602/