Bài 1: Khắc phục tình trạng manh mún, phân tán, tự phát

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Nam Định là tỉnh trung tâm của vùng nam sông Hồng, mang khá đủ những nét đặc trưng của đồng bằng Bắc Bộ. Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, trong những năm gần đây, kinh tế-xã hội Nam Định đã có bước phát triển khá toàn diện...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.kinhte.chinhsachkinhte.36158.qdnd