Bắc Kạn tập trung thực hiện các Chương trình MTQG

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Kạn, 3 tháng đầu năm 2024, dù đã có nhiều cố gắng xong tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân các nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) vẫn còn chậm, đạt thấp, nhất là nguồn vốn sự nghiệp.

Trong 3 tháng đầu năm 2024, việc thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn còn nhiều hạn chế, tiến độ giải ngân không đạt theo yêu cầu. Ảnh: Toán Nguyễn.

Việc thực hiện các Chương trình MTQG tại Bắc Kạn gặp một số khó khăn, như tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn còn chậm, trong đó một số nội dung không đạt kế hoạch đề ra.

Trước thực tế trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nội dung như: Đối với các đơn vị, địa phương được giao vốn thực hiện các Chương trình MTQG, Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các bộ phận trực thuộc theo nhiệm vụ được giao, khẩn trương rà soát việc xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện, xây dựng tiến độ giải ngân các nguồn vốn theo từng tháng; chủ động, tích cực tổ chức triển khai thực hiện các dự án thành phần thuộc các Chương trình MTQG năm 2024 theo nguồn vốn được cấp có thẩm quyền giao.

Thực hiện giải ngân ngay sau khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, đủ điều kiện để thanh toán theo quy định, không để dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, khẩn trương có ý kiến bằng văn bản gửi UBND tỉnh hoặc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh để kịp thời có ý kiến hướng dẫn, tháo gỡ.

Người đứng đầu các đơn vị, địa phương được giao vốn thực hiện các Chương trình MTQG chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn được giao. Nghiêm túc định kỳ báo cáo kịp thời tiến độ thực hiện, những vướng mắc, khó khăn về cơ quan chủ trì 3 Chương trình MTQG để nắm bắt, chỉ đạo và có hướng xử lý.

Tính đến thời điểm này, tỉnh Bắc Kạn có 25 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM; 3 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Thực hiện các Chương trình MTQG năm 2023, toàn tỉnh đã huy động được trên gần 5.200 tỷ đồng cho xây dựng NTM; gần 360 tỷ đồng cho chương trình giảm nghèo bền vững.

Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, năm 2023 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của tỉnh đạt 2,76% (giảm từ 24,71% xuống còn 21,95%), bằng 115% kế hoạch đề ra. Các huyện nghèo giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,38% (giảm từ 49,99% xuống còn 46,61%) không đạt mục tiêu đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số, giảm 3,45% (giảm từ 27,94% xuống còn 24,49%), đạt kế hoạch đề ra.

Toán Nguyễn - Thành Vân

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/bac-kan-tap-trung-thuc-hien-cac-chuong-trinh-mtqg-10278055.html