Bác Hồ với việc xuất bản sách "Người tốt, việc tốt"

    Báo Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    ND - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm phong trào Người tốt, việc tốt, bởi theo Người, đó là những bông hoa đẹp trong vườn hoa đẹp của dân tộc, đó là "một phương pháp lấy quần chúng giáo dục quần chúng rất sinh động và có sức thuyết phục rất lớn"(1).

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=126262&sub=50&top=37