Bắc Giang giám sát chặt chẽ dự án 'Nhà máy Naise New Materials Việt Nam'

UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các cơ quan chức năng giám sát dự án 'Nhà máy Naise New Materials Việt Nam' thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Giấy phép môi trường số 937/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch Lê Ô Pích ký ngày 15/9/2022 cho biết: Cấp phép cho Công ty TNHH Naise New Materials Việt Nam, địa chỉ trụ sở chính tại một phần lô K(K1-5), khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án đầu tư “Nhà máy Naise New Materials Việt Nam”, địa chỉ tại một phần lô K(K1-5), khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên.

Theo giấy phép môi trường UBND tỉnh Bắc Giang cấp, nhà máy này được phép xả nước thải, xả khí thải ra môi trường cùng với các giới hạn tiếng ồn, độ rung… phải tuân thủ yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Giấy phép môi trường được cấp.

Nội dung bên trong giấy phép được xả thải tại Nhà máy Naise New Materials Việt Nam.

Nội dung bên trong giấy phép được xả thải tại Nhà máy Naise New Materials Việt Nam.

Đồng thời, công ty TNHH Naise New Materials Việt Nam có trách nhiệm chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng; Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình vận hành thực hiện nghiêm túc các giải pháp kỹ thuật phòng chống và ứng phó sự cố môi trường, chịu trách nhiệm đền bù khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại do sự cố gây ra; các quy định về an toàn lao động, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và các quy định khác có liên quan trong quá trình thực hiện Dự án. Chịu trách nhiệm sửa chữa, duy tu, xây dựng mới hoặc bồi thường trong trường hợp gây thiệt hại đến hạ tầng kỹ thuật, công trình, tài sản khác xung quanh khu vực thực hiện Dự án.

Bố trí đủ kinh phí để thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng ngừa, ứng phó các sự cố về môi trường trong quá trình thực hiện Dự án; Định kỳ kiểm tra, duy tu bảo dưỡng các công trình bảo vệ môi trường để đảm bảo hiệu quả thu gom, xử lý.

Sở TN&MT được giao nhiệm vụ cùng Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang giám sát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật môi trường của chủ đầu tư dự án.

Vận hành hệ thống xử lý nước thải tại Dự án để thu gom, xử lý toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của Dự án đảm bảo đạt Cột B, QCVN 40:2011/BTNMT trước khi thải đấu nối với KCN Quang Châu, đảm bảo không để hiện tượng rò rỉ, ngấm nước thải ảnh hưởng đến môi trường đất, môi trường nước, không khí khu vực.

Vận hành các hệ thống xử lý bụi, khí thải của dự án để xử lý toàn bộ khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của dự án đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT cột B, QCVN 20:2009/BTNMT trước khi thải ra ngoài môi trường.

Quản lý thu gom và xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại phát sinh theo quy định tại: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình, hạng mục công trình xử lý chất thải của dự án với UBND tỉnh Bắc Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày vận hành thử nghiệm để theo dõi, giám sát và thực hiện vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quy định./.

Văn Giang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/bac-giang-giam-sat-chat-che-du-an-nha-may-naise-new-materials-viet-nam-post956745.vov