Bắc Giang: 42 công trình phải thực hiện quan trắc khí tượng thủy văn

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh mục công trình và chủ công trình, phải tổ chức quan trắc khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh.

Hồ Va Khê, huyện Lục Nam là một trong những công trình phải tổ chức quan trắc môi trường.

Hồ Va Khê, huyện Lục Nam là một trong những công trình phải tổ chức quan trắc môi trường.

Theo Quyết định, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 41 công trình là đập, hồ chứa nước và công trình cáp treo Tây Yên Tử (Công ty Cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử) phục vụ tham quan, du lịch phải tổ chức quan trắc khí tượng thủy văn. Nội dung chủ yếu là quan trắc lượng mưa trên lưu vực, quan trắc mực nước tại thượng lưu, hạ lưu đập; tính toán lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả; dự báo lưu lượng đến hồ, khả năng gia tăng mực nước hồ chứa… Đối với công trình cáp treo Tây Yên Tử, thực hiện quan trắc hướng gió và tốc độ gió tại điểm cao nhất của tuyến cáp.

UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công bố Danh mục công trình và chủ công trình phải tổ chức quan trắc khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và trên phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã có liên quan đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các tổ chức có tên trong danh mục.

Hướng dẫn, giám sát, đôn đốc các đơn vị thực hiện xây dựng các công trình quan trắc khí tượng thủy văn, chuyên dùng tại các công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn theo danh mục ban hành giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030.

Ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức, hiệu quả khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xác định vị trí cụ thể các trạm quan trắc, lập dự án xây dựng các trạm khí tượng thủy văn theo lộ trình đã được phê duyệt; thực hiện việc bàn giao cho các đơn vị chức năng quản lý, sử dụng.

Xây dựng quy trình quản lý, vận hành cho các trạm khí tượng thủy văn tại các công trình phải quan trắc; tổ chức quản lý và khai thác hiệu quả số liệu khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền, trách nhiệm; thường xuyên rà soát hệ thống các công trình để đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp yêu cầu nhiệm vụ.

UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng nhiệm vụ phổ biến nội dung Quyết định đến các tổ chức có tên trong danh mục để biết và thực hiện; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khí tượng thủy văn của các chủ công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn theo quy định. Có trách nhiệm chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tạo điều kiện về vị trí, mặt bằng để triển khai xây dựng, lắp đặt các trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn.

Chương Huyền

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/bac-giang-42-cong-trinh-phai-thuc-hien-quan-trac-khi-tuong-thuy-van-371016.html