Ba phương án quản lý nước thải Đà Nẵng

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Các chuyên gia tư vấn đã đưa ra 3 phương án quản lý nước thải làm cơ sở cho việc xem xét, quyết định của chính quyền địa phương tại hội thảo nghiên cứu chiến lược quản lý nước thải TP. Đà Nẵng do Ban quản lý các dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên (PIIP) Đà Nẵng tổ chức.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/11/103710.cand