Ðẩy mạnh công cuộc đổi mới, đưa đất nước cơ bản thoát khỏi khủng khoảng

Ðại hội lần thứ VII của Ðảng họp từ ngày 24 đến 27-6-1991 tại Thủ đô Hà Nội. Dự Ðại hội, có 1.176 đại biểu đại diện cho hơn hai triệu đảng viên của Ðảng.

Ðại hội lần thứ VII của Ðảng họp từ ngày 24 đến 27-6-1991 tại Thủ đô Hà Nội. Dự Ðại hội, có 1.176 đại biểu đại diện cho hơn hai triệu đảng viên của Ðảng.

Ðại hội diễn ra trong bối cảnh các nước chủ nghĩa xã hội khủng hoảng trầm trọng. Ðất nước ta vẫn trong tình trạng khủng hoảng về kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân còn khó khăn. Tuy nhiên, công cuộc đổi mới được tiến hành từ Ðại hội lần thứ VI đã đạt những thành tựu bước đầu quan trọng.

Trên cơ sở xác định mục tiêu tổng quát 5 năm tới đưa nước ta cơ bản thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, Ðại hội nêu rõ các mục tiêu cụ thể là: Tiếp tục kiềm chế và đẩy lùi lạm phát, giữ vững và phát triển sản xuất, bắt đầu có tích lũy từ nội bộ nền kinh tế. Tạo nhiều việc làm cho người lao động, giảm mạnh nhịp độ tăng dân số. Ổn định và từng bước cải thiện đời sống của nhân dân. Bảo đảm tiền lương tối thiểu đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của người lao động, ngăn chặn thu nhập phi pháp và bất công,...

Ðại hội đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000; Báo cáo xây dựng Ðảng và sửa đổi Ðiều lệ Ðảng; Ðiều lệ Ðảng (sửa đổi).

Cương lĩnh xác định quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là một quá trình lâu dài, trải qua nhiều chặng đường; trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, cần nắm vững bảy phương hướng cơ bản sau: Một là, xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, lấy liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức làm nền tảng, do Ðảng lãnh đạo,… Hai là, phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hóa đất nước theo hướng hiện đại gắn liền với phát triển nông nghiệp toàn diện nhằm từng bước xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội,... Ba là, phát triển lực lượng sản xuất phù hợp với quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Bốn là, trong lĩnh vực tư tưởng và văn hóa lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng trong đời sống tinh thần xã hội,... Năm là, thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, củng cố và mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất, tập hợp mọi lực lượng phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh,… Sáu là, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng. Bảy là, xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ.

Ðại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương gồm 146 ủy viên. Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị gồm 13 ủy viên; Ban Bí thư gồm chín ủy viên. Ðồng chí Ðỗ Mười được bầu làm Tổng Bí thư của Ðảng.

Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII họp từ ngày 20 đến 25-1-1994 tại Hà Nội, với sự tham dự của 647 đại biểu thuộc 64 đảng bộ trong cả nước. Hội nghị đã tổng kết một bước thực tiễn đổi mới từ Ðại hội VI, làm sáng tỏ thêm một số vấn đề trong quá trình đi lên CNXH ở nước ta, xác định chủ trương, giải pháp lớn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội VII. Hội nghị đã bầu bổ sung 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương.

(Biên soạn từ Văn kiện Ðảng toàn tập)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/chinhtri/ay-manh-cong-cuoc-doi-moi-dua-dat-nuoc-co-ban-thoat-khoi-khung-khoang-632068/