Áp dụng hệ số trong công tác lập đơn giá khoan khảo sát địa chất công trình

Ngày 18/10/2016, Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông 1- Cienco 1 gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc áp dụng hệ số trong công tác lập đơn giá khoan khảo sát địa chất công trình. Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng có Công văn số 2588/BXD-KTXD ngày 17/11/2016 trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. Chi phí khảo sát xây dựng là toàn bộ chi phí cần thiết để hoàn thành các loại công tác khảo sát xây dựng trên cơ sở nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát được duyệt theo quy định hiện hành.

Ảnh minh họa.

Việc lập đơn giá khảo sát xây dựng cho công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn như nội dung văn bản số 434/KHTV1-2016 ngày 18/10/2016 tại nơi có công trình cần khảo sát, căn cứ vào nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát được duyệt theo quy định hiện hành và định mức dự toán xây dựng công trình phần khảo sát xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng, các yếu tố chi phí liên quan theo giá thị trường và văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh nơi có công trình cần khảo sát là phù hợp với quy định.

Trong quá trình thẩm định và phê duyệt đơn giá khảo sát xây dựng cho công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn nêu trên, việc áp dụng các hệ số 0,85 đối với khoan không ống chống, hệ số 1,05 đối với rửa lỗ khoan bằng dung dịch sét và hệ số 0,8 đối với khoan không lấy mẫu, phải căn cứ vào nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát được phê duyệt theo quy định, các quy định trong Định mức dự toán xây dựng công trình phần khảo sát xây dựng nêu trên và các quy định của UBND tỉnh nơi có công trình cần khảo sát, đồng thời phải phù hợp các điều kiện địa chất tại khu vực khoan khảo sát, quy trình khoan tương ứng với loại địa chất đó.

Việc áp dụng hệ số 0,7 chỉ áp dụng khi khoan bằng máy XJ hoặc loại tương tự ; máy khoan không dùng hệ thống thủy lực để tạo áp lực lên đáy lỗ khoan.

Đoan Trang