Anh Sơn và những dấu ấn giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện Anh Sơn đã đạt được những kết quả nổi bật, có 24/33 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đại hội.

Thanh Thủy - Lâm Tùng