Ảnh dự thi: Niềm tin chiến thắng

    3 liên quanGốc

    Chiến sĩ thuộc Sư đoàn 3, Quân khu 1 phục hậu cần trong bệnh viện dã chiến số 3 (ngày 6/6/2021).

    Trương Xuân Thắng

      Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/bac-giang-tren-tuyen-dau-chong-dich-covid-19/364663/anh-du-thi-niem-tin-chien-thang.html