An Giang thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 'then chốt'

Xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ 'then chốt', quý I/2024, với sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự năng động, linh hoạt của các cấp ủy Đảng, công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm, đạt kết quả khá toàn diện.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng, những tháng đầu năm 2024, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến, quyết định nhiều chủ trương lớn; ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, quy định, quy chế, quyết định, nhằm tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của Đảng toàn diện trên các lĩnh vực.

Các cấp ủy Đảng không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường lãnh, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ. Tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai kịp thời chỉ thị, nghị quyết Đảng các cấp tới cán bộ, đảng viên. Sau học tập nghị quyết, cấp ủy Đảng xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp tình hình thực tế tại địa phương, tuyên truyền đến quần chúng Nhân dân.

Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung quán triệt, triển khai kịp thời nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII), học tập chuyên đề năm 2024 của tỉnh “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân”…

Các cấp ủy tiếp tục rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ; thường xuyên cử cán bộ đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện nghiêm túc, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo. Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên, nghiêm túc, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế vi phạm, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, các cấp ủy Đảng còn lãnh, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần vào sự tăng trưởng của tỉnh. Kết quả, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 5,39%; các khu vực kinh tế đều tăng trưởng. Sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển ổn định. Hoạt động thương mại - dịch vụ và du lịch phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng.

Trong đó, doanh thu bán buôn, bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 28.037 tỷ đồng, tăng 14,8% so cùng kỳ; đón khoảng 4,1 triệu lượt khách tham quan, tăng 2,5%; doanh thu từ hoạt động du lịch tăng 80%; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 300 triệu USD (tăng 5,3%); tổng thu ngân sách nhà nước đạt 2.725 tỷ đồng (tăng 16%).

“Đạt được kết quả trên, ngoài những yếu tố thuận lợi, có thể thấy tư duy, nhận thức, cách nghĩ, cách làm và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng được nâng lên rõ nét” - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024, đồng chí Lê Hồng Quang chỉ đạo các cấp ủy Đảng tiếp tục lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tấm gương, đạo đức của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Đồng thời, tăng cường nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động chuẩn bị công việc liên quan đến tổ chức đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2025 - 2030). Khẩn trương củng cố, kiện toàn chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp... Lãnh, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội MTTQ các cấp hướng đến Đại hội MTTQVN tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029); đại hội hội liên hiệp thanh niên các cấp...

Bên cạnh đó, cấp ủy Đảng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, văn bản của Trung ương, tỉnh. Kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức học tập, quán triệt đưa vào sinh hoạt thường xuyên chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng…

Thực hiện nghiêm túc chủ trương của Trung ương và tỉnh về công tác cán bộ; tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tăng cường giám sát, nắm tình hình hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên, kịp thời phát hiện, chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực…

THU THẢO

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-giang-thuc-hien-hieu-qua-nhiem-vu-then-chot--a393873.html