ALP: Lấy ý kiến về việc phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 6%

    Báo Đầu Tư Chứng Khoán
    Gốc

    (ĐTCK-online) Trung tâm lưu ký vừa thông báo ngày 14/9 là ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của CTCP Alphanam (ALP). Theo đó, ALP lấy ý kiến bằng văn bản về việc tạm ứng cổ phiếu thưởng năm 2009 với tỷ lệ thực hiện là 6%/mệnh giá và nguồn vốn để phát hành cổ phiếu thưởng là thặng dư vốn chưa phân phối được thể hiện trong báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2008.

    Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 10/9 và thời gian thực hiện dự kiến là tháng 9/2009. Được biết, 6 tháng đầu năm 2009, doanh thu thuần của ALP đạt 219,39 tỷ đồng, giảm 74,6% so với cùng kỳ năm 2008. Lợi nhuận sau thuế đạt 5,27 tỷ đồng, giảm 82,1% so với cùng kỳ năm 2008.

    Nguồn ĐTCK: http://tinnhanhchungkhoan.vn/RC/N/CEFJDH/alp:-lay-y-kien-ve-viec-phat-hanh-co-phieu-thuong-theo-ty-le-6.html