Ai là người viết diễn văn nhậm chức cho tổng thống Mỹ

Ai là người viết diễn văn nhậm chức cho tổng thống Mỹ

Ai là người viết diễn văn nhậm chức cho tổng thống Mỹ

Ai là người viết diễn văn nhậm chức cho tổng thống Mỹ

Diễn văn nhậm chức đánh dấu bài phát biểu đầu tiên của tổng thống Mỹ trên cương vị mới. Nội dung của nó chủ...