Agribank: Đẩy mạnh đầu tư tín dụng vào các tỉnh Tây Nguyên

Trong khuôn khổ hoạt động Hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội khu vực Tây Nguyên năm 2013, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) đã tăng cường các hoạt động đầu tư tín dụng cho khu vực Tây Nguyên

Toàn khu vực Tây Nguyên, Agribank có 161 chi nhánh, phòng giao dịch; 122 máy ATM với trên 600.000 thẻ phát hành lũy kế còn hoạt động và 470 máy POS (điểm chấp nhận thẻ) được bố trí hợp lý tại các địa bàn, bảo đảm khả năng cạnh tranh trên địa bàn đô thị và đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn ở các huyện. Agribank cung ứng đầy đủ, đa dạng các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại cho mọi thành phần kinh tế trong khu vực.

Thời gian qua tổng nguồn vốn của các chi nhánh Agribank Tây Nguyên liên tục tăng và năm sau cao hơn năm trước. Đến cuối năm 2012, nguồn vốn huy động đạt trên 21.000 tỷ đồng, gấp gần 2,5 lần so với thời điểm năm 2008 và tăng 32% so với cuối năm 2011, cao hơn mức tăng chung của cả nước. Bình quân thị phần nguồn vốn huy động trong 5 năm qua luôn chiếm 30% nguồn vốn huy động trên địa bàn. Mặc dù huy động vốn đã đạt được những kết quả đáng khích lệ nhưng huy động tại chỗ mới chỉ đáp ứng được 60% dư nợ cho vay trên địa bàn. Bên cạnh đó, các chi nhánh Agribank đã chú trọng huy động nguồn tiền gửi dân cư - nguồn vốn có tính ổn định vững chắc. Trong 5 năm qua, nguồn này tăng mạnh, đến cuối năm 2012, đạt trên 18.000 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với năm 2008 và chiếm trên 84%/tổng nguồn vốn.

Để phát huy hết tiềm năng, lợi thế của khu vực Tây Nguyên, trong thời gian tới, các chi nhánh Agribank Tây Nguyên tiếp tục đẩy mạnh đầu tư tín dụng vào các tỉnh Tây Nguyên; Đẩy mạnh cho vay phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Tây Nguyên, bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu...

T.T.T