9 tháng, LAS mới hoàn thành 25% kế hoạch lợi nhuận năm

CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS – sàn HNX) cho biết, lãi trước thuế 9 tháng đạt gần 110 tỷ đồng, mới chỉ hoàn thành hơn 25% kế hoạch cả năm.

9 tháng, LAS mới hoàn thành 25% kế hoạch lợi nhuận năm - Ảnh 1

Theo báo cáo tài chính quý III/2016 vừa công bố, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ LAS đạt hơn 703 tỷ đồng, tăng 9,37% so với cùng kỳ năm trước; giá vốn hàng bán cũng tăng 12,15% lên 518,26 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp đã giảm 11,17% cùng kỳ, đạt 134,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính trong kỳ cũng tăng cao, trong đó, chi phí lãi vay ở mức 10,27 tỷ đồng, tăng 73,48% so với cùng kỳ. Vì vậy, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 33,62 tỷ đồng và 26,9 tỷ đồng, giảm 10,66% và hơn 9% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu LAS đạt gần 2.848 tỷ đồng, giảm 18,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt 109,69 tỷ đồng và 88 tỷ đồng, giảm 57,79% và 51,26% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, với kế hoạch kinh doanh cả năm đạt ra là doanh thu đạt 4.981 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 436 tỷ đồng, 9 tháng đầu năm, LAS mới chỉ hoàn thành 57,18% kế hoạch doanh thu và 25,16% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Giải trình nguyên nhân lợi nhuận quý III/2016 giảm so với quý III/2015 là so thị trường phân bón trong nước đang trong giai đoạn bão hòa, công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, Công ty áp dụng các giải pháp để khuyến khích khách hàng mua sản phẩm bằng cách tăng các khoản chiết khấu giảm giá bán… để duy trì giữ vững thị trường mặc dù sản lượng phân bón các loại tiêu thụ tăng 22,7% nhưng giá bán bình quân giảm 19,1%.

Tính đến thời điểm 30/9/2016, tổng cộng tài sản LAS đạt 2.712,62 tỷ đồng, tăng nhẹ 11 tỷ đồng so với đầu năm. Đáng chú ý, hàng tồn kho đạt 1.437 tỷ đồng, tăng 284 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó lượng nguyên vật liệu tồn khi gần 610 tỷ đồng, tăng 80 tỷ, và tồn kho thành phẩm 650 tỷ đồng, tăng 120 tỷ đồng, đồng thời chi phí sản xuẩt kinh doanh dở dang tăng 80 tỷ đồng.

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn cuối kỳ tăng gần 100 tỷ đồng, lên 776 tỷ đồng. Các khoản dự phòng phải trả ngắn hạn phát sinh 68,5 tỷ đồng, trong đó dự phòng chi phí sửa chữa tài sản cố định 61,4 tỷ đồng còn lại là dự phòng sửa chữa đường nhánh.

T.T