9 tháng, ABBank ước đạt 540 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Ông Phạm Quốc Thanh, Phó tổng giám đốc ABBank cho biết, ước 9 tháng hoạt động đầu năm 2010, ABBank đạt khoảng 540 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế so với kế hoạch ban đầu Ngân hàng xây dựng là 580 tỷ đồng.

Vì thế, khả năng vượt chỉ tiêu lợi nhuận đưa ra là rất lớn nên ABBank vừa điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2010 lên 630 tỷ đồng. Theo ông Thanh, tính đến thời điểm này, mục tiêu tăng trưởng tín dụng ABBank đưa ra cho cả năm đã gần đạt được.