9 nhiệm vụ phát triển KHCN đổi mới sáng tạo Thủ đô

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Thủ đô năm 2024, với 9 nhiệm vụ trọng tâm.

Kế hoạch đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thủ đô, trong đó có một số nội dung đang chú ý: tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để đưa vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và quản lý đô thị, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Trọng tâm phát triển KHCN - đổi mới sáng tạo thủ đô

Trọng tâm phát triển KHCN - đổi mới sáng tạo thủ đô

Tập trung phát triển thị trường khoa học, công nghệ; thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp.

Nâng cao hiệu quả hoạt động sáng kiến sáng tạo. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân, tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Phát huy vai trò của Hà Nội là trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/9-nhiem-vu-phat-trien-khcn-doi-moi-sang-tao-thu-do-221038.htm