8 nhiệm vụ cụ thể của Giáo dục Mầm non năm học 2011 - 2012

(GD&TĐ) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ đối với cấp học mầm non năm học 2011 - 2012.

Ảnh (gdtd.vn) Theo chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2011 - 2012, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục; Chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Phát triển mạng lưới trường, lớp và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục. Các cấp học có nhiệm vụ chung là quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, triển khai thực hiện Chương trình hành động đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm tra, đánh giá ở giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, phù hợp mục tiêu giáo dục. Tăng cường công tác giáo dục toàn diện và quản lý học sinh, sinh viên. Tiếp tục khảo sát, nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ giáo viên và học sinh, đặc biệt đối với học sinh bán trú ở vùng dân tộc, miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Quan tâm đặc biệt đối với học sinh các dân tộc rất ít người. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy - học và công tác quản lý giáo dục. Năm học bậc học Mầm non có 8 nhiệm vụ cụ thể: 1. Tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đầy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; 2. Củng cố, mở rộng quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, đẩy mạnh phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi; 3. Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non (Công tác chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng; Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non;Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong trường mầm non; Tiếp tục thực hiện lồng ghép các nội dung giáo dục an toàn giao thông, giáo dục bảo vệ môi trường và giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả vào chương trình giáo dục mầm non; 4. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và giáo viên; 5. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị và kinh phí cho giáo dục mầm non; 6. Thực hiện công bằng trong giáo dục mầm non; 7. Công tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về giáo dục mầm non; 8. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý (Thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non; Quản lý và phát huy hiệu quả các dự án; Công tác kiểm tra, thanh tra; Thực hiện cải cách hành chính) Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ nội dung tại văn bản hướng dẫn này và tình hình cụ thể của địa phương, xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện. Bảo Minh ,