8 khoản phụ cấp giáo viên được nhận từ 1/7/2024

Từ ngày 1/7/2024, chế độ phụ cấp cho giáo viên sẽ được sắp xếp lại theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương.

Quyết Thắng/VOV2

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/8-khoan-phu-cap-giao-vien-duoc-nhan-tu-172024-post1096004.vov