'70 năm Hiến pháp Việt Nam'

Lịch sử lập hiến 70 năm cho thấy, các giá trị to lớn của bản Hiến pháp đầu tiên- Bản Hiến pháp 1946 luôn được đề cao, trân trọng, tiếp thu và phát triển trong mỗi bản Hiến pháp mới. Mỗi một chế định trong Hiến pháp mới đều có bắt nguồn từ tinh thần, giá trị của Bản Hiến pháp đầu tiên.

'70 năm Hiến pháp Việt Nam' - Ảnh 1

Đối với Quốc hội, các quy định của Hiến pháp 2013 là một bước phát triển quan trọng, cơ sở hiến định cho tổ chức và hoạt động của Quốc hội, vốn được đặt nền móng từ Hiến pháp 1946- Đó là những đánh giá, nhận định của các đại biểu tại Hội thảo khoa học “70 năm Hiến pháp Việt Nam” do Văn phòng Quốc hội tổ chức ngày 5/11.

Hiến pháp năm 1946 được Quốc hội khóa I thông qua tại kỳ họp thứ 2 ngày 8/11/1946. Đây là bản Hiến pháp đầu tiên trong lịch sử của nước Việt Nam, có vai trò chính thức hóa chính quyền mới của nhân dân, khẳng định nền độc lập của dân tộc và bảo vệ các quyền cơ bản của công dân.

Theo các đại biểu, bản Hiến pháp năm 1946 mang nhiều giá trị nhân văn và dân chủ chung của nhân loại, mà các Hiến pháp sau này mỗi khi được sửa đổi, thông qua đều phải tính đến.

K.Lê