7 điều cần nhớ trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri cần nhớ: Ngày bầu cử; địa điểm bầu cử; đi bầu cử sớm; mang theo thẻ cử tri; chọn đúng, bầu đủ; thực hiện nghiêm quy định phòng dịch; hướng dẫn, tuyên truyền mọi người tham gia bầu cử.

HNMO

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/999710/7-dieu-can-nho-trong-ky-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap