600.000 lượt hội viên được đào tạo nghề

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    QĐND - Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, những năm qua, các tầng lớp phụ nữ đã góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội của đất nước...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.tinxahoi.30921.qdnd