60 năm trồng rừng bảo vệ cò

Có một người phụ nữ đã dành cả đời mình để trồng nhiều hec ta rừng, bảo vệ đàn cò hàng vạn con. Gần 60 năm làm công việc đó, vậy mà bà vẫn chỉ khiêm tốn nói đó là sự tình cờ. Bà là Vũ Thị Khiêm.