60.737 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động trong năm 2013

Khó khăn kinh tế trong năm 2013 đã khiến số doanh nghiệp giải thể hoặc ngừng hoạt động tăng 11,9% so với năm 2012 với 60.737 doanh nghiệp.

Trong đó, số doanh nghiệp đã giải thể là 9.818 doanh nghiệp, tăng 4,9%; số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 10.803 doanh nghiệp, tăng 35,7%; số doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng không đăng ký là 40.116 doanh nghiệp, tăng 8,6%.

Trong năm 2013, có khoảng 76.955 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 10,1% so với năm 2012 nhưng tổng số vốn đăng ký lại giảm 14,7%, đạt 398,7 nghìn tỷ đồng