6 tháng, Việt Nam xuất siêu 8,4 tỷ USD

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục thặng dư với xuất siêu ước đạt 8,4 tỷ USD, chủ yếu do đóng góp của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả dầu thô.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/6-thang-viet-nam-xuat-sieu-8-4-ty-usd-125341.htm