50 huyện, 1.243 xã trên cả nước sẽ được sắp xếp, sáp nhập

Bộ Nội vụ cho biết, theo tổng hợp phương án của 56 địa phương trên cả nước cho thấy có 50 huyện và 1.243 xã thuộc diện sắp xếp, sáp nhập trong thời gian tới.

Nguồn Công Luận: https://tv.congluan.vn/50-huyen-1243-xa-tren-ca-nuoc-se-duoc-sap-xep-sap-nhap-post286148.html